งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในมหาลัย

 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในมหาลัย 

หน่วยบริการคลินิกไอที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ดาวน์โหลด

 

งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000 WebSite : http://cc.snru.ac.th Tel. 0-4297-0039