ติดต่อเรา

ต่อต่อเรา

งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4297-0039 โทร.(ภายใน)221