บุคลากรงานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เบอร์ติดต่อ : 0-4297-0054

 

 

ชื่อ-สกุล : นายจยุตย์ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์ติดต่อ : 083-3534753

E-mail :

 

ชื่อ-สกุล : นายอรรณพ อรังศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์ติดต่อ :

E-mail :

 

ชื่อ-สกุล : นายจิรศักดิ์ จันทะศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์ติดต่อ :0-4297-0054

E-mail :

 

ชื่อ-สกุล : นายธีระยุทธ โคธิเวทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์ติดต่อ :0-4297-0054

E-mail :

 

ชื่อ-สกุล : นายอลงกรณ์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์ติดต่อ :0-4297-0054

E-mail :

 

ชื่อ-สกุล : นายสุบิน แก้วก่า
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์ติดต่อ :0-4297-0054

E-mail :

 

ชื่อ-สกุล : นายวิทวัส จักรคม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์ติดต่อ :0-4297-0054

E-mail :