บุคลากรงานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Network Team

นายจยุตย์  พูลเพิ่ม
หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 083-3534-4753
E-Mail promaster@snru.ac.th

 

นายจิรศักดิ์  จันทะศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 087-838-7599
E-Mail chirasak@snru.ac.th

 

นายอรรณพ  อรังศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 090-970-5950
E-Mail annop@snru.ac.th

 

นายอลงกรณ์  ศรีสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 086-218-7115
E-Mail alongkorn@snru.ac.th

 

นายธีระยุทธ  โคธิเวทย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 081-974-7499
E-Mail teerayutkotiwat477@snru.ac.th

 

นายสุบิน แก้วก่า
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 093-369-2859
E-Mail subin@snru.ac.th

 

นายวิทวัส  จักรคม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 086-459-8361
E-Mail witthawat@snru.ac.th

Computer services

นายเอกราช  วงค์กระโซ่
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ 085-648-5234
E-Mail wongkraso@snru.ac.th

 

นายประไพ  ศรีสมัย
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 080-553-9269
E-Mail parpai.sri@snru.ac.th