บุคลากรงานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Network Team

Computer services