ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
– บริการสารสนเทศทันสมัย ก้าวไกลเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
– เป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
พันธกิจ
– พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการบริการ มีมาตรฐานทรัพยากรสารสนเทศ
– ส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษารู้จักค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบสืบค้นอัตโนมัติ
– เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ คิดกว้างไกล ใฝ่รู้ และมีคุณธรรม
– พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
ให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
– เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
– พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
– พัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
– เป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาใช้งานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก่สังคมและชุมชน