ห้องอบรม สัมมนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บริการห้องห้องอบรมสัมมนาทั่วไป ห้องอบรมปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
พร้อมให้บริการสำหรับนักศึกษาบุคลากร
ทุกท่านและทุกหน่วยงาน

ห้อง1112

มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 48 เครื่อง อินเทอร์เน็ทความเร็วสูง มีเครื่องโปรเจคเตอร์และ visualizer
Inter(R) core i3 CPU 540@3.07GHz
Memory: 2.00 GB
32-bit operating System

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

 

1

2

3

 

ห้อง1113

มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 95 เครื่อง อินเทอร์เน็ทความเร็วสูง มีเครื่องโปรเจคเตอร์และ visualizer
Inter(R) core (TM)2 Duo CPU
E 7400 @ 2.80 GHz

2.79 GHz, 2.96 GB of RAM
เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

 

1113-1 1113-2

 

ห้อง 1120 “ห้องสัตตบงกช”

มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 1 เครื่อง อินเทอร์เน็ทความเร็วสูง มีเครื่องโปรเจคเตอร์และ visualizer

เครื่องปรับอากาศ เป็นห้องอบรมสัมนาขนาดใหญ่ ให้บริการนักศึกษาและผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 230 ท่าน

1120-1

1120-2

 

ห้อง1125 “ห้องสัตบุษ”

มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 40 เครื่อง อินเทอร์เน็ทความเร็วสูง มีเครื่องโปรเจคเตอร์และ visualizer
Inter(R) core i5 CPU 650@3.20GHz
Memory: 2048 MB RAM
Display: ATIRadeon HD 5450 1237 MB

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

 

1125-1

1125-2

 

 

ห้อง 1126 “ห้องสัตบรรณ”

มีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง มีเครื่องโปรเจคเตอร์ และ visualizer

เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

ให้บริการผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมได้ สูงสุด 54 ท่าน

1126-1 1126-2